Política d’ús dels comptes Google
Apps Educació

INSTITUT BELLULLA DE CANOVELLES

Els comptes de Google Suite per a Educació són proporcionats per l’institut Bellulla, a fi de donar suport a les funcions de comunicació de tot el professorat, personal contractat, de l’alumnat i les seves famílies conforme a l’acord establert amb Google en activar el domini en Google Suite per a Educació que és un conjunt de solucions de programari que Google ofereix gratuïtament als centres educatius sota el model de computació en el núvol Programari as a Service (Programari com a Servei).

L’accés a aquests recursos està condicionat a l’acceptació de la Política d’Ús per part de l’usuari.

Els comptes institucionals es troben sota plataforma dotada per Google Suite, i inclou, entre altres, els següents serveis integrats: Gmail, Google Calendar (calendaris compartits), Google Drive (allotjament de documents, fulls de càlcul i col·laboració en línia), Google Sites (disseny i publicació de llocs en equip)

A diferència dels comptes que ofereix Google els serveis sota el domini ​ @insbellulla.cat són serveis administrats per l’institut Bellulla.

2. Condicions del Servei

2.1. Condicions generals.

2.1.1. Els comptes de Google Apps són un servei que l’institut Bellulla proporciona als
seus alumnes, docents i personal d’administració i serveis que treballen en ell.

2.1.2. Els comptes de Google Apps s’hauran de fer servir en tasques relacionades amb la seva activitat educativa.

2.1.3. La publicació i distribució de qualsevol contingut mitjançant els serveis i aplicacions vinculats als comptes de Google Apps de l’Institut Bellulla haurà de realitzar-se d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

2.1.4. Queda estrictament prohibit l’ús dels comptes de Google Apps de l’Institut Bellulla, i de tots els serveis i aplicacions vinculats a elles, per a activitats comercials o publicitàries.

2.1.5. Els usuaris o representants legals són responsables de totes les activitats realitzades amb els seus comptes de Google Apps de l’Institut Bellulla.

2.1.6. És una falta greu facilitar i oferir accés al propi compte a persones no autoritzades; el compte és personal i intransferible.

2.1.7. És responsabilitat de cada usuari procurar la salvaguarda de les dades contingudes en les aplicacions de Google Apps.

2.1.8. Tota informació o contingut que sigui tramès pels comptes de correu i altres aplicacions de Google Apps de l’Institut Bellulla, són responsabilitat únicament de l’usuari del compte, per la qual cosa aquests continguts no reflecteixen les preferències o idees de l’Institut Bellulla.

2.2 Condicions dels comptes de Google Apps de l’institut Bellulla per a docents i PAS.

2.2.1. Els comptes de Google Apps de l’institut Bellulla es concedeixen a aquells docents i personal d’administració i serveis en actiu que treballen al centre. Aquests comptes tenen consideració de “comptes de treball”. Quan un docent o persona d’administració i serveis deixi de complir la condició de treballador en actiu del centre se suspendrà o donarà de baixa el seu compte de Google Apps de l’institut Bellulla.

2.2.2. Cada professor o professora disposarà d’un únic compte de Google Apps de l’institut Bellulla que revisarà periòdicament.

2.2.3. En cas de baixa voluntària o acomiadament, els usuaris autoritzen a l’institut Bellulla a transferir el contingut de l’emmagatzemat en Google Drive a un altre compte que l’equip directiu determini.

2.2.4. En cas d’haver-hi indicis de faltes greus de disciplina com l’abús de menors, l’exercici indegut d’autoritat i conductes d’assetjament laboral, l’institut Bellulla es reserva el dret a suspendre i/o intervenir el compte del docent o personal d’administració i serveis. En cas d’intervenció de compte, es realitzarà amb la presència de l’equip directiu del centre i s’estendrà acta.

2.3. Condicions dels comptes d’alumnes

2.3.1. Cada alumne només podrà tenir un únic compte de Google Apps de l’institut Bellulla i el seu ús és exclusiu per a l’àmbit escolar i educatiu.

2.3.2. Quan un alumne deixi d’estar matriculat en l’institut Bellulla, es procedirà a suspendre i/o eliminar el seu compte.

2.3.3. L’ús del compte ha de ser conforme a les normes de convivència del centre, l’institut Bellulla es reserva el dret a condicionar el desplegament de les aplicacions segons criteris pedagògics.

2.3.4. En el cas que hi hagi indicis que el compte d’un alumne pugui veure’s involucrat en casos greus de disciplina com a ciberassetjament, podrà ser intervingut, suspès i/o supervisat per l’equip directiu del centre.

Clàusules:
1. Tots els docents i PAS amb compte i els pares, tutors o representants legals dels alumnes amb compte, hauran de manifestar la seva conformitat amb la present Política d’Ús dels Comptes de Google Apps de l’institut Bellulla.

2. En cas que s’adverteixi un incompliment de les condicions avantdites sobre prestació del servei, l’institut Bellulla es reserva la potestat de desactivar o donar de baixa qualsevol compte fins i tot sense previ avís.

3. Privacitat, Seguretat i Tractament de Dades
Google Apps posseeix des de maig 2012, la certificació ISO 27001, a més de la ja existent SSAE 16/SAE 3402 i el certificat FISMA de Google Apps per a Governs. És una empresa que disposa de la certificació del programa Port Segur (Safe Harbor) del Departament de Comerç dels EUA, reconeguda per la Comissió Europea i l’agència Espanyola de Protecció de Dades, la qual cosa implica complir amb els requeriments de la LOPD, sempre que es faci un ús responsable de les eines i de la informació generada o emmagatzemada en elles. El programa Safe Harbor permet complir la Directiva 95/46/CE del parlament europeu i del consell de 24 d’octubre de 1995 relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Informació addicional sobre la Privacitat del servei de Google
Apps per l’institut Bellulla:
http://www.google.com/a/help/intl/es/users/privacy.html

Condicions del servei de Google Apps:
http://www.google.com/apps/intl/es/terms/user_terms.html

Condicions d’assistència Google Apps:
http://www.google.com/apps/intl/es/terms/tssg.html