Criteris d’avaluació, promoció i titulació al Batxillerat

A partir de la publicació del Reial Decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i la promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (BOE de 17 de novembre de 2021) i de la publicació del document «Aspectes clau a tenir en compte a partir del curs 2021-2022 en relació amb l’avaluació, promoció i titulació a l’ESO i al Batxillerat» emès pel Departament d’Educació, l’Institut Bellulla ha actualitzat els criteris d’avaluació.

Els canvis més importants es troben a:

 • 2n BTX: Per obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva a totes les matèries dels cursos de batxillerat. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir l’obtenció del títol de Batxiller a l’avaluació extraordinària per a un alumne o alumna que hagi superat totes les matèries excepte una, sempre que es compleixin les condicions següents:
  • Que l’equip docent consideri que l’alumnat ha assolit els objectius i les competències vinculats a aquest títol.
  • Que l’equip docent prengui en consideració, a més dels diferents elements del currículum, el treball realitzat, així com l’interès i l’esforç demostrat per l’alumnat.
  • Que no s’hagi produït una inassistència continuada i no justificada per part de l’alumnat a la matèria, abandonaments intencionats de la matèria, o problemes de disciplina.
  • Que l’alumnat hagi participat a les proves i hagi dut a terme les activitats necessàries per a avaluar-les, incloses les de la convocatòria extraordinària.
  • Que l’alumnat hagi presentat els treballs i les activitats encomanades dins els terminis fixats.
  • Que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a cinc. En aquest cas, a efectes del càlcul de la qualificació final de l’etapa, es considerarà la nota numèrica obtinguda en la matèria no superada.