Eleccions al Consell Escolar

El 3 de novembre de 2021, s’inicia la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar per tal de renovar parcialment els seus representants. Aquest procés finalitzarà abans del proper 20 de desembre de 2021, amb la constitució del nou Consell Escolar.

En el nostre Institut, hem de renovar:

 • 2 representant del sector de pares i mares o tutors d’alumnes
 • 3 representants del sector d’alumnes (1 per 2 cursos)
 • 4 representants del sector del professorat (1 per 2 cursos)
 • 1 representant del sector del personal d’administració i serveis

El calendari del procés electoral és el següent:

Data d’inici 3 de novembre
Exposició del cens electoral Del 3 al 8 de novembre
Reclamacions al cens electoral Del 4 al 8 de novembre (ambdós inclosos)
Publicació reclamacions al cens electoral 9 de novembre
Presentació de candidatures

Sol·licituds per actuar com a supervisors (pares/mares)

Del 4 al 12 de novembre
Publicació de les candidatures 16 de novembre
Sorteig designació vocals de les meses electorals d’alumnes i pares 8 de novembre (11:00h)
Constitució de les meses electorals 10 de novembre (16:30h)
Votacions 24 de novembre (A partir de les 8:00h alumnes, 16:00 professorat) 
Fi del procés Fins el 20 de desembre

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Quina és la composició del Consell Escolar del nostre institut:

 • La directora del centre, que n’és la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • El secretari (amb veu però sense vot).
 • 1 representant de l’Ajuntament.
 • 7 professors elegits pel Claustre.
 • 4 representants d’alumnes
 • 3 representants pares/mares 
 • 1 representant de l’AMPA
 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)
 • 1 representant  i/o personal atenció educativa (PAE)

TOTAL = 21 membres del Consell Escolar del Centre. 

Per l’institut és important la participació de tots/es en la presa de decisions. Per aquest motiu agrairem la vostra participació en tot el procés: presentació de candidatures (us podeu dirigir a secretaria), constitució de les meses i votació.