Normativa sobre superació de l’etapa i títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria

Us publiquem a continuació la normativa oficial sobre la superació de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat per l’alumnat de 4t d’ESO.

Article 16  Superació de l’etapa i títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria Ordre ENS/108/2018
1. Com a conseqüència del procés d’avaluació, en la sessió d’avaluació final de quart curs, l’equip docent ha d’adoptar les decisions corresponents a la superació de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, tenint en compte el grau d’assoliment de les competències que determina el Decret 187/2015, de 25 d’agost, i les especificitats que es recullen en el PEC. 

2. Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques, i l’Aranès a l’Aran. En aquest sentit, es considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no s’han assolit els nivells competencials establerts. 

3. L’alumne que en finalitzar l’etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart. Aquesta opció ha d’anar acompanyada d’unes indicacions personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades en el curs anterior. De manera excepcional, un alumne pot repetir dues vegades quart curs si no ha repetit en cursos anteriors. 

4. Els centres educatius han d’organitzar anualment proves per als alumnes que no hagin superat el quart curs i hagin superat l’edat màxima de permanència a l’etapa, d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament.