Programa Educadors socials

El nostre centre disposa de professionals d’atenció educativa amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació: Educador Social.
La contractació d’aquests professionals està cofinançat en un 40% per la Unió
Europea i la resta pel Departament d’Educació això comporta el compliment d’unes
mesures de publicitat i comunicació.
La incorporació de tècnics d’integració social i educador socials té com a objecte
suplementar amb professionals d’atenció educativa l’activitat que es presta en els
centres docents, amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació.
Els objectius del Programa de tècnics d’integració social i els educadors
socials cofinançat per la Unió Europea són:
– Prevenir l’abandonament prematur i el fracàs escolar Procurar el benestar emocional dels alumnes
– Facilitar una bona convivència en els centres educatius.
– Contribuir a l’orientació dels alumnes
– Fomentar la implicació de les famílies
– Fomentar el vincle entre l’escola i el seu entorn.
– Contribuir al desenvolupament de plans d’àmbit comunitari.
El resultat esperat del programa és reduir l’absentisme escolar i l’abandonament
prematur.