Normativa sobre superació de l’etapa i títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria

Us publiquem a continuació la normativa oficial sobre la superació de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat per l’alumnat de 4t d’ESO.

Article 16  Superació de l’etapa i títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria Ordre ENS/108/2018
1. Com a conseqüència del procés d’avaluació, en la sessió d’avaluació final de quart curs, l’equip docent ha d’adoptar les decisions corresponents a la superació de l’etapa i l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, tenint en compte el grau d’assoliment de les competències que determina el Decret 187/2015, de 25 d’agost, i les especificitats que es recullen en el PEC. 

2. Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent, considerant la maduresa de l’alumne i les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques, i l’Aranès a l’Aran. En aquest sentit, es considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no s’han assolit els nivells competencials establerts. 

3. L’alumne que en finalitzar l’etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart. Aquesta opció ha d’anar acompanyada d’unes indicacions personalitzades, orientades a superar les dificultats detectades en el curs anterior. De manera excepcional, un alumne pot repetir dues vegades quart curs si no ha repetit en cursos anteriors. 

4. Els centres educatius han d’organitzar anualment proves per als alumnes que no hagin superat el quart curs i hagin superat l’edat màxima de permanència a l’etapa, d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Ensenyament.

Criteris d’avaluació, promoció i titulació al Batxillerat

A partir de la publicació del Reial Decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i la promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (BOE de 17 de novembre de 2021) i de la publicació del document «Aspectes clau a tenir en compte a partir del curs 2021-2022 en relació amb l’avaluació, promoció i titulació a l’ESO i al Batxillerat» emès pel Departament d’Educació, l’Institut Bellulla ha actualitzat els criteris d’avaluació.

Els canvis més importants es troben a:

 • 2n BTX: Per obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva a totes les matèries dels cursos de batxillerat. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir l’obtenció del títol de Batxiller a l’avaluació extraordinària per a un alumne o alumna que hagi superat totes les matèries excepte una, sempre que es compleixin les condicions següents:
  • Que l’equip docent consideri que l’alumnat ha assolit els objectius i les competències vinculats a aquest títol.
  • Que l’equip docent prengui en consideració, a més dels diferents elements del currículum, el treball realitzat, així com l’interès i l’esforç demostrat per l’alumnat.
  • Que no s’hagi produït una inassistència continuada i no justificada per part de l’alumnat a la matèria, abandonaments intencionats de la matèria, o problemes de disciplina.
  • Que l’alumnat hagi participat a les proves i hagi dut a terme les activitats necessàries per a avaluar-les, incloses les de la convocatòria extraordinària.
  • Que l’alumnat hagi presentat els treballs i les activitats encomanades dins els terminis fixats.
  • Que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a cinc. En aquest cas, a efectes del càlcul de la qualificació final de l’etapa, es considerarà la nota numèrica obtinguda en la matèria no superada.